Skip Navigation


Mr. Fred Zwonechek

Nebraska Highway Safety Administrator
Lincoln, NE
Email: fredz@dmv.ne.gov